Typografie

Firemní písmo

Geometricky konstruované písmo Fieldwork je ideálním partnerem k oblým tvarům a geometrické konstrukci značky založené na kružnicích. Toto písmo disponuje rozsáhlou rodinou řezů od velmi tenkých po velmi silné, obsahuje znakovou sadu Latin 2 pro sazbu českého jazyka a je vhodné jak pro aplikace v tisku, tak pro digitální publikování. 

Písmo je dostupné prostřednitvím služby AdobeFonts.

Fieldwork

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,-+*/=%@!?#&

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,-+*/=%@!?#&

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,-+*/=%@!?#&

Online písma

Pro prezentaci značky v online prostoru volíme kromě firemního fontu Fieldwork ještě doplňkové písmo. Tím je volně dostupné Nunito Sans (Google Fonts) a je určeno především pro drobné a odstavcové texty, jelikož vyniká výbornou čitelností na obrazovkách.

Nunito Sans

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,-+*/=%@!?#&

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,-+*/=%@!?#&

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,-+*/=%@!?#&

Substituční písmo

Výhradně pro účely interních a utilitárních tiskovin je určeno substituční písmo Segoe UI. Tento font je automaticky dostupný v knihovnách systému Windows, čímž je zajištěno bezproblémové užití bez nutnosti instalace písma.

Segoe UI

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,-+*/=%@!?#&

Ilustrace

Piktogramy

Set symbolů je postaven na principu loga samotného. Tyto grafiky jsou tvořeny jednoduchou linkou podpořenou detailem stínu, který naznačuje prostorovost. Ikonografie tak doplňuje vizuální identitu o svébytný, originální a snadno identifikovatelný prvek.
Pro standardní užití je vhodná základní - tenká varianta piktogramů. Pro aplikaci miniaturních symbolů (pod 40 px / 1,5 cm) je vhodnější silnější řez.

Tvorba

Při vytváření nových symbolů dbáme na zachování jednotného vzhledu všech grafických prvků firemní identity. Zde je krátké shrnutí několika pravidel:

Tah
Symboly jsou tvořeny tahy, nikoliv plochou. Konce i hrany všech linek jsou vždy kulaté. Tah přitom musí být shodné síly jako je tah symbolu stávajícího ve srovnatelném měřítku.

Stín
Tak jako v samotném logu, používáme i v odvozených grafikách gradient ve škále černé. Tento gradient tvoří stín naznačující vrstvy a jejich vzájemné překrývání. Umístění gradientu ve svislé ose nebo v místě napojení linek.

Směr
Představíme-li si, že je symbol kružnice tvořen jednou linkou, umístíme potom stín tak, jakoby byla linka kreslena po směru hodinových ručiček. Komplikované tvary řešíme individuálně dle konkrétní situace.

Míra detailu
U všech doplňkových symbolů je důležité udržovat konzistentní míru detailů. Symboly mohou působit jednotně a uceleně pouze tehdy, dodržíme-li vždy stejnou hranici zjednodušení. Např. postavy jsou zobrazovány bez obličeje (oči, nos, ústa) a vlasů - a to ve variantě detailu (busta) nebo celé postavy.

Infografika

Systém infografiky je postaven na flexibilním isometrickém gridu, originálních ilustracích a specifické barevnosti s gradientem. Isometrické prvky se mohou libovolně skládat a kombinovat či dokonce vrstvit do pater. Nabízí tak nepřeberné množství možností grafického znázornění dat a souvislostí. Lineární ilustrace potom originálně a poutavě doplňují konkrétní informativní sdělení.

Tvorba

Při vytváření nových prvků dbáme na zachování jednotného vzhledu. Zde je krátké shrnutí několika pravidel:

Isometrické
Isometrické prostorové ilustrace fungují na bázi dlaždicového gridu, který nám umožňuje libovolné skládání a vrstvení do komplexnějších kompozic. Stavíme města, patra, ulice a dodáváme jednotlivé domy, stromy i postavy - vše v perspektivě 45°.

Lineární
Pro případy sdělení, která nejsou na bázi dat, ale konkrétního poselství, je vhodné užití ilustrací lineárních. Jejich estetika je zcela shodná jako v případě isometrie. Prostředí, do nichž jsou postavy a objekty zasazeny ovšem není v perspektivě, ale klasicky v ploše.

Barevnost
Každý ilustrovaný prvek musí dodržovat firemní barevnost obohacenou navíc o odstín hnědé (HEX #814a1f). Pouze tehdy lze libovolně sestavovat a kombinovat jednotlivé elementy tak, aby byla výsledná kompozice koherentní. Ve všech odstínech lze navíc aplikovat efekty gradientu. Při tvorbě nových prvků vycházíme ze sady stávajících.

Míra detailu
U všech infografických prvků je důležité udržovat konzistentní míru detailů. Ilustrace mohou působit jednotně a uceleně pouze tehdy, dodržíme-li vždy stejnou hranici zjednodušení. Např. postavy jsou zobrazovány bez obličeje (oči, nos, ústa) a vlasů - a to ve variantě isometrické i lineární.

Bezpečnostní ilustrace

Grafické vyjádření bezpečnostních rizik při práci s plynárenskými rozvody je založeno na isometrických ilustracích. Vyobrazení klade důraz na technicky přesnou kresbu rozvodů a technologií. Ostatní části kresby jsou méně konkrétní.

Tvorba

Při vytváření nových prvků dbáme na zachování jednotného vzhledu. Zde je krátké shrnutí několika pravidel:

Isometrické
Díky jednotné perspektivě 45° jsou všechny jednotlivé prvky orientovány v prostorovém plánu shodně. Tím je garantován jednotný vzhled grafik.

Kombinovatelné
Jednotlivé prvky kresby jsou vzájemné kombinovatelné. Díky shodné perspektivě lze části grafiky (postavy, technologie) využít pro vyjádření sdělení ve více situacích. To snižuje celkovou pracnost při tvorbě grafik.

Barevnost
Berevnost je výrazně redukována. Základní ilustrace jsou vytvářeny ve stupních šedé, pozornost diváka je soustředěna na detail díky zvýraznění bezpečnostního rizika doplňkovou červenou barvou. Červená barva může být aplikována jako transparentní.

Míra detailu
U všech infografických prvků je důležité udržovat konzistentní míru detailů. Ilustrace mohou působit jednotně a uceleně pouze tehdy, dodržíme-li vždy stejnou hranici zjednodušení. Postavy jsou zobrazovány výrazně zjednodušené, zatímco u technologií je žádoucí větší míra detailu.

Fotografie

Fotografie pro marketingové účely řadíme do třech základních skupin dle tématu: ekologie, technologie a charaktery. Ekologické fotografie se orientují na neživou přírodu a floru v širokých záběrech i detailech. Technologické téma zpracováváme pomocí textur a záběrů z reálného odborného prostředí. A portréty potom zachycují především členy týmu GasNet.

Ekologie

Letecké snímky přírody, zelených ploch a lesů. Signifikantním elementem je táhnoucí se cesta, silnice, řeka, tok - náznak propojení, proudění, energie.

Pohled do přírody, široký záběr, pozitivní emoce. Spojené cesty tvořící síť, stále připomínající propojení a proudění. Obrázek nekončí bílou oblohou do ztracena, ale má jasné hranice.

Detail organického přirozeného vzoru přecházejícího v abstraktní rovinu. Infrastruktura listu opět poukazuje na propojení energií.

Přírodní elementy fotografované v popředí ve spojení s plynárenskou technologií nebo vyobrazením pracovníků společnosti GasNet.

Technologie

Deatilní záběry plynárenských technologií bez přítomnosti lidí. Rozostření pozadí nepřesáhne míru potřebnou k pochopení kontextu detailu obrazu.

Práce na plynárenských zařízeních. Vyobrazení pracovníků samostatně či ve skupině při práci na kontrole (údržbě, instalaci) zařízení.

Pracovní portréty při věrohodných pracovních aktivitách. Přirozené a nestylizované, avšak profesionální a kvalitní záběry pracovníků charakteristické pohledem do kamery.

Bezpečnost při práci. Vyobrazení pracovníků vybavených bezpečnostními pomůckami, samostatně či ve skupině při každodenní práci na plynárenských zařízeních.

Charaktery

Přirozené, důvěryhodné tváře. Muži i ženy různých věkových kategorií. Čelní pohled, bez nepřirozených úhlů záběru.

Sympatické, ale přirozené výrazy obličeje. Mírné, věrohodné úsměvy, bez stylizovaných grimas.

Při fotografování v reálném prostředí s rušivým pozadím volíme velkou míru rozostření pozadí, aby postava vynikla a byla od pozadí dostatečně oddělena.

Při focení v exteriéru volíme pokud možno záběry bez pestrobarevných nesourodých pozadí. Zajistíme dostatečné rozostření pozadí, aby bylo co nejméně rušivé vůči centrální postavě.

Obecné principy

 • Přirozenost
  Vždy volíme přirozené světlo, kontrast, úhly záběrů, osoby i prostředí. Pozadí jednobarevné nebo rozmazané, v neutrálních barvách. Prostředí by mělo odpovídat místním reáliím.
 • Kvalita
  Dbáme na ostrost, nasvětlení, kompozici i rozlišení všech fotografií. Především pro tisk je nutné velmi vysoké rozlišení snímku. Snímek by měl mít jasné hranice, neměl by být tzv. do ztracena.
 • Sdělení
  Propojení, proudění, energie, sympatie, ekologie, důvěryhodnost, profesionalita, hi-tech. Záběry bez osob by měly hraničit s abstraktními vzory - náladové záběry s pozitivním nábojem.

Stylizovaný snímek ve stylu momentky, nikoli portrétu. Neprofesionální osvětlení a rušivé pozadí, díky němuž nelze postavu snadno opticky oddělit od pozadí.

Velmi tmavý snímek s nedostatečným nasvícením a nevhodnou atmosférou. Černé jednolité pozadí není pro standardní portrét doporučeno.

Vyhýbáme se užití snímků s nepatřičnou mírou odhalení či nevhodným výrazem modelu. Fotografie musí být vkusná a nekontroverzní.

Vzhledem k působení společnosti výhradně na území ČR, není příliš vhodné používat snímky zcela zjevně neodpovídající dané lokaci.

Nevyvážená kompozice, nejasné hranice snímku. Pro použití v layoutu s bílým podkladem je snímek zcela nevhodný.

Záběry přírody by se měly primárně soustředit na flóru a neživou přírodu v abstraktnější rovině. Žádoucí jsou obecné neutrální fotografie s ekologickým podtextem.

Layout

Foto & text

Horizontální

Kompozice kombinující fotografii s krátkým textem / claimem. Kde je to vhodné, pracujeme s bílým rámečkem dle gridu naznačeného níže. Tam, kde by bílý rámeček nebyl vhodný, pracujeme s bílým boxem ve fotografii. Layouty jsou flexibilní v rámci daného gridu.

VYPNOUT GRID
ZAPNOUT GRID
Vertikální

Vertikální layout podléhá stejným principům jako horizontální. Bílý rámeček zde ale lze rozšířit až do spodní třetiny celého formátu a prostor pro fotografii tím omezíme na zbývající horní 2/3 formátu.

VYPNOUT GRID
ZAPNOUT GRID
Netradiční formáty

Podle výše zmíněných principů lze sestavovat kompozice libovolných formátů. Obecně platí, že čím větší prostor daný formát poskytuje, tím snažší je layout sestavit. Níže je tedy několik příkladů řešení kompozice velmi malých rozměrů, které se mohou uplatnit online i v tisku.

Sazba textu

1 sloupec

Takto strukturovaný text a velikosti písma platí pro veškeré druhy laoutů. Nejen pro reprezentativní sazby typu advertorial, ale také pro interně zpracovávané texty.

V případě interního zpracování textu, jako je třeba dopis na hlavičkovém papíře, lze samozřejmě nahradit písmo Fieldwork písmem alternativním (Segoe UI), ale veškeré další specifikace zůstávají beze změny. Udržování ochranné zóny, velikost písem i zarovnání textu na prapor.

VYPNOUT GRID
ZAPNOUT GRID
2 sloupce
VYPNOUT GRID
ZAPNOUT GRID
3 sloupce
VYPNOUT GRID
ZAPNOUT GRID
Optická zarážka

V textech, které jsou na jednobarevném pozadí můžeme používat grafickou linku v bílé, černé nebo firemní zelené barvě (podle podkladu). Tato linka je umístěna z pravidla mezi nadpisovou částí či úvodem a samotným copy textem. Případně může doprovázet samotný nadpis.

Zde vidíme názorné užití optické zarážky v praxi.

Sustainability report

Tone of voice

Naše hodnoty, naše strategie

Záleží nám na tom, jak se chováme k sobě navzájem, k našemu okolí a životnímu prostředí. Záleží nám na zdraví nás i celé společnosti. A proto podnikat udržitelně, odpovědně a ohleduplně, je to jediné, co nám dává smysl.

Bezpečnost

Spolehlivost

Respekt

Chceme být pilířem moderní
a zelené energetiky

Staneme se zosobněním standardu bezpečnosti a spolehlivosti. Udržitelnost je náš kompas. Zapojíme digitalizaci a nové technologie.

Jsme zárukou stability

Věříme
v budoucnost plynu

Lépe využíváme vlastní síly

Odpovědně hospodaříme

Náš úspěch stavíme na lidech

Jsme plynaři,
jsme GasNet

Náš claim

Jsme plynaři, jsme GasNet

Komunikační styl

Mluvíme obecně

Jasně

Přímo

Konzistentně

Mluvíme o nás

Pozitivně
V tom, co děláme, jsme skvělí a stále se zlepšujeme

Hrdě
Naše práce je zásadní pro celou zemi, spoléhají na nás miliony lidí

Profesionálně
Zkušenosti a znalosti našich lidí nelze ničím nahradit

Témata


Spolehlivost
Jsme kritickou infrastrukturou státu. Každý den zajišťujeme spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu milionům lidí. To je naše poslání.

Klíčová slova: #spolehlivost #jistota #tradice #odpovědnost

Bezpečnost
Není pro nás nic důležitějšího než bezpečnost. Zdraví našich zaměstnanců je vždy na prvním místě.

Klíčová slova: #bezpečnost #ochrana #pohotovost

Profesionalita
Naši práci proto bereme opravdu vážně, je pro nás posláním. Naši lidé jsou opravdoví profesionálové, odpovědní, přesní a odhodlaní, se srdcem na správném místě.

Klíčová slova: #profesionalita #odbornost

Respekt
Jsme si vědomi hodnoty života a nezbytnosti ochrany životního prostředí. Ekologie a udržitelnost jsou v srdci našeho konání. Respektujeme prostředí, ve kterém působíme a pomáháme.

Klíčová slova: #ekologie #respekt #biopaliva

Propojení
Našim zákazníkům jsme vždy nablízku. Propojujeme většinu domácností a firem v ČR.

Klíčová slova: #důvěra #vztah #podpora

Technologie
Díky digitalizaci a špičkovým technologiím dokážeme řídit a monitorovat největší plynárenskou infrastrukturu v ČR.

Klíčová slova: #digitalizace #monitoring #řízení #hi-tech

Příběhy

Základními pilíři našeho podnikání jsou spolehlivost, bezpečnost a respekt. S naší novou značkou dáváme těmto slovům skutečný obsah prostřednictvím tváří a příběhů lidí, profesionálů ze skupiny GasNet.

"GasNet je efektivním, spolehlivým a profesionálním distributorem zemního plynu." Tento původní slogan je nově nahrazen komplexní marketingovou strategií. Skrze konkrétní příběhy skutečných lidí ukazujeme, že tato slova jsou i každodenní skutečností GasNet.


Každý den se starám o spolehlivost dodávek plynu

Jiří je vedoucí realizace staveb. Má na starosti budování páteřních plynovodních sítí. Jiří a jeho tým ročně vyprojektují, postaví nebo zrekonstruují přes 100 km plynovodů, desítky regulačních stanic, trasových uzávěrů a stovky přípojek. Na jejich práci spoléhá více než 300 tisíc domácností a firem v celém regionu.

Lidé GasNet: Spolehlivost | Bezpečnost | Respekt

Každý rok připojím k síti 3000 nových domácností

Petr je vedoucí rozvoje plynárenské soustavy. Stará se o budování nových plynovodů a přípojek ve městech i menších obcích. Pro domácnosti a firmy zajišťuje Petr se svým týmem přípravu projektů či pomohou se získáním kotlíkových dotací. Každý den vyřídí několik stovek požadavků našich zákazníků. Díky jejich práci vybudujeme každý rok více než 3 000 novýchpřípojek plynu.

Lidé GasNet: Spolehlivost | Bezpečnost | Respekt

Osobně pečuji o plynárenská zařízení na Olomoucku

Václav je kontrolor plynárenských zařízení. Denně sleduje desítky parametrů a kontroluje správnou funkci stovek zařízení v celém regionu. Díky svým zkušenostem dokáže často odhalit závadu ještě před tím, než způsobí problém. Václav tak zásadně  přispívá k plynulosti zásobování plynem.

Lidé GasNet: Spolehlivost | Bezpečnost | Respekt

Díky nám jsou plynárenské rozvody bezpečné

Kontroloři najezdí ročně tisíce kilometrů. Jejich prací je zabránit únikům plynu. Opakovaně, každý den, ověřují, zda je plynárenská síť bezpečná. Bez jejich práce by nebylo možné garantovat spolehlivé dodávky plynu.

Lidé GasNet: Spolehlivost | Bezpečnost | Respekt

Copywriting

Zásady
 • Zápis a výslovnost
  Tvarosloví GasNet je nepřejaté a jeho skladba je totožná ve čtené i písemné formě: GasNet [gasnet].

  Vyslovujeme jako jedno slovo [gasnet] se zřetelným [s], tedy nikoli [gaznet]. Zřetelně vyslovujeme také samohlásky, tedy nikoli [g'snet] ani [g'sn't].

  Název společnosti píšeme výhradně ve tvaru GasNet, skupina GasNet, případně společnosti skupiny GasNet, případně GasNet, s.r.o. V textu, pokud je to možné, píšeme název vždy tučným písmem.
 • My
  Jsme hrdí na společnost GasNet. Hovoříme o ní raději (nikoli však výhradně) v první osobě množného čísla než ve třetí osobě čísla jednotného. Tedy raději: “Spolehlivé dodávky jsou pro nás prioritou”, než “Pro GasNet jsou spolehlivé dodávky prioritou”
 • Slang
  Hovorové výrazy a familiární tón každé sdělení zlehčují. Tomu se snažíme vyhnout. Nepoužíváme výrazy jako “profíci”, “machři” nebo “borci”, ale “profesionálové”, “odborníci”, “špičky”.
Ukázka

Zde je konkrétní ukázka sdělení v podobě náborové inzerce.

Každý den na mě spoléhají miliony lidí


Abys dělal něco velkého a důležitého nemusíš být businessman. Jirka řídí z dispečinku dodávky plynu pro 185.000 domácností a firem.
Přidej se k nám v GasNet a použij naše špičkové technologie pro smysluplnou, užitečnou práci.

Lidé GasNet: Spolehlivost | Bezpečnost | Respekt

+420 123 456 | hr@gasnet.cz
GASNET.CZ

Tiskoviny

Firemní

Veškeré firemní tiskoviny vycházejí přímo ze základů vizuální identity. Jedná se tedy o kombinování loga, logotypu, symbolu a firemních barev pro každý materiál na míru.

Marketingové

V marketingových materiálech hraje hlavní roli obrazový materiál v kombinaci se sloganem. Zde se řídíme především formátem dané inzertní plochy a v rámci daného gridu kombinujeme vizuální identitu s fotografiemi dle tohoto manuálu.

Oblečení
a auta

Při brandingu automobilů a oblečení techniků v terénu je důležitá okamžitá rozpoznatelnost značky. Držíme se tedy typické GasNet barevnosti a aplikací loga. Níže jsou k nahlédnutí prezentace 2 fází brandingu: 1. je přebrandování stávajících pracovních oděvů a 2. prezentace ukazuje kompletně nové pojetí.

Oblečení
Auta
LNG Klecany

Orientační
značení

Interiér

Orientační značení v interiéru je založeno na firemních barvách a piktogramech vyrobených v souladu s firemní identitou. Tyto piktogramy jsou dále doplněny o texty, které značí konkrétní lokace.

Interiér může být doplněn o prvky plynárenské infrastruktury adjustované jako artefakty či skulptury.

U většiny značení je předpokládána výroba z řezané folie, místy může být doplněna o symboly složené z 3D materiálu.

Exteriér

Značení exteriéru nabízí mnoho možností řešení. Obecně se přikláníme především k takovému zpracování, které ztvární prostorovost loga reálným vrstvením materiálu, namísto pouhého efektu stínu překrývaných vrstev.

Webdesign

Webdesign

Motion

Text ve videu

Prostorový charakter značky nabádá k jejímu rozpohybování. Zde je ukázka práce s logem, textem a předěly ve videu.

Textový rámeček

Proměnný grafický prvek ve videu je černé textové okno, které nese bílý popisek osoby / místa / situace. Tento jednoduchý box je vždy umístěn nad pravým spodním okrajem obrazovky. Skládá se z části hlavního titulku, vedlejšího podtitulku a loga GasNet.

Rámeček
Mezera mezi rámečkem a spodním okrajem formátu videa nesmí být výrazně větší či menší než je výška boxu nesoucí hlavní titulek. Sekundární box, nesoucí podtitulek, má poloviční výšku a box s logem je čtverec odvozen od výšky hlavního boxu. Tyto 2 boxy mají 50% průhlednost. Výška hlavního boxu je určena výškou textu, jeho šířka nesmí překročit polovinu formátu videa horizontálních formátů.

Text
Texty ve videu jsou vždy v písmu Fieldwork zarovnaném na levý prapor. Hlavní titulek je řez Regular,  velikost 55 b (při formátu HD) a podtitulek je DemiBold, verzálky velikosti 25b (při formátu HD). Velikosti textu se liší dle formátu a čitelnosti, vždy je ale zajištěna ochranná zóna třetiny výšky rámečku. Ideálně zachováme výrazně větší ochranný prostor na pravém okraji, dovoluje-li to formát.

Ke stažení

Logo-set

Varianty loga

Základní varianta loga
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF

STÁHNOUT

vertikální varianta loga
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF

STÁHNOUT

horizontální varianta loga
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF

STÁHNOUT
Elementy loga

Symbol
Provedení: s gradientem, bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF

STÁHNOUT

LOGOTYP
Provedení: bez gradientu
Barevnost: zelená, bílá, černá
Formát: SVG, EPS, JPG, PNG, PDF

STÁHNOUT

Animace

úvodní animace
Provedení: s gradientem
Barevnost: zelená, bílá
Formát: GIF

STÁHNOUT

závěrečná animace
Provedení: s gradientem
Barevnost: zelená, bílá
Formát: GIF

STÁHNOUT

Textový rámeček
Zdrojový soubor animace textového rámečku pro umístění do videa.
Formát: Adobe After Effects

STÁHNOUT

Piktogramy

THIN SET
Obsahuje: set tenkých piktogrmů v SVG a EPS

STÁHNOUT

BOLD SET
Obsahuje: set silných piktogrmů v SVG a EPS

STÁHNOUT

Šablony

POWER POINT
Obsahuje: soubory PPTX, POTX, PDF a složku všech vložených obrázků a videí

STÁHNOUT

WORD
Obsahuje: JPG pozadí pro formuláře se záhlavím a zápatím

STÁHNOUT

POWER POINT
Obsahuje: ukázkový soubor PPT s přehledem stylů

STÁHNOUT